Upute za iznajmljivače

Ove upute pripremljene su za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili koje to žele postati. Upute su informativnog karaktera, a u njima se nalaze izvadci zakona. Zakone je moguće pronaći na Internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr.

BORAVIŠNA PRISTOJBA ZA 2014. GODINU NA PODRUČJU OPĆINE PAŠMAN

Temeljem Uredbe o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2014. godinu (visina boravišne pristojbe za 2014. godinu utvrđuju se u sljedećim iznosima:
BORAVIŠNA PRISTOJBA U KUNAMA PO OSOBI I NOĆENJU
Razred turističkog mjesta
B – 6kn

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe prema NN 152/08

Boravišnu pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, cruising),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila, koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
3. sudionici školskih paket-aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u sklopu ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
1. osobe od navršenih 12 - 18 godina starosti,
2. osobe od 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.
Osobe dokazuju pravo na oslobađanje plaćanja boravišne pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU - IZNAJMLJIVAČI

Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet koji se koristi za pružanje usluga smještaja sukladno propisima o pružanju usluga smještaja. Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe.
Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice obično šalje turistički ured poštom na adresu iznajmljivača ili ih domaćini mogu podići u turističkom uredu.

Pregled iznosa boravišne pristojbe u kunama po svakom osnovnom krevetu:

Razred turističkog mjesta Koeficijent Iznos
B – Općina Pašman 0,85 255,00

OSOBE KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU OBVEZNE SU:

1. Ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kod Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji . Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se:
– usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik, do najviše 8 soba, odnosno 16 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
– usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojega je iznajmljivač vlasnik, s najviše 7 smještajnih jedinica, odnosno za 25 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina starosti,
– usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor.

2. Svake godine pribaviti potvrdu izabranog liječnika o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za rad u ugostiteljstvu, preporuka tijekom mjeseca travnja.

3. Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili neposrednoj blizini, a koju je potrebno naručiti izravno od proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva za turizam, odnosno Kordun – marketing d.o.o., Matka Laginje 10, 47 000 Karlovac; tel. + 385 47 645 066. Proizvođaču je potrebno poslati: kopiju uplatnice i kopiju rješenja o kategorizaciji, točnu adresu na koju treba isporučiti ploču na faks + 385 47 645 559. Uplate se vrše na žiro račun broj: 2500009-1101262713, poziv na broj OIB iznajmljivača na kojeg glasi odobrenje, opis plaćanja – za standardiziranu ploču. Detaljne informacije provjerite na www.kordun.hr.

4. U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe, već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Od 1. 1. 2007. g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.

5. Prijavljivati i odjavljivati sve goste turističkom uredu na propisanim prijavnicama za svakoga gosta pojedinačno u roku od 24 sata. Prijave i odjave mogu se dostavljati osobno ili putem interneta. Za prijavu boravka gostiju putem interneta svi zainteresirani mogu se javiti u turistički ured kako bi dobili pristupne šifre i upute za prijavu.

6. Voditi Popis gostiju u obliku uvezane knjige (ista knjiga za domaće i strane goste) ili u elektroničkom obliku (na računalu) uključujući i agencijske goste. Knjiga gostiju više se ne ovjerava u nadležnom uredu. Iznajmljivač samostalno zaključuje popis gostiju za proteklu godinu i nastavlja se upisima gostiju sljedeće godine u istu knjigu, sve do njezina ispunjenja. Knjiga Popis gostiju čuva se najmanje dvije godine nakon što je popunjena, a ako se vodi u elektronskom obliku na kraju kalendarske godine mora se ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine. Za strane goste dodatno se vodi Knjiga stranih gostiju.

7. Izdati gostu račun (u kopiji) s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa jest isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine. Obrazac EP može se preuzeti u turističkom uredu.

8. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima.

9. Uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (N/N 152/08 i N/N 88/10). Članarina se plaća po stopama propisanim za pojedine razrede turističkog mjesta. Podaci o turističkoj članarini mogu se provjeriti u navedenim zakonima.
Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa /bez boravišne pristojbe) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta
Razred turističkog mjesta Koeficijent
B – općina Pašman 0,184 %
Iznos članarine izračunava se na sljedeći način:
Ukupni promet po računima, odnosno po knjizi Evidencija prometa (bez boravišne pristojbe) množi se s pripadajućim koeficijentom mjesta.
Razred B - 0,184 %
Primjer izračuna:
- ukupni promet po računima iznosi 1.000,00 kn
Izračun: 1.000,00 x 0,184%=1,84 kn
U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: TZ Općine Pašman
Broj računa primatelja: HR8824070001100039967
Model: HR67
Poziv na broj odobrenja: Upisuje se OIB
Šifra opisa plaćanja:
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

10. uplatiti godišnji paušalni iznos poreza na dohodak u četiri godišnje rate, a koji se utvrđuje poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave

Prestanak važenja rješenja o odobrenju:
1. smrću iznajmljivača,
2. odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag,
3. ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja,
4. ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljski usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji se odnosi na njega,
5. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

Imate li dodatnih pitanja, turistički ured rado će vam pružiti informaciju.

Gdje smo?

Zadarski arhipelag čuva veliki broj otoka. Pašman je jedan od njih. Smjestio se svega par kilometara od kopna, a tako blizu blaga Kornata.

 

Pašman bb (p.p. 1)
23262 Pašman
Hrvatska

+385 (0)23 260 155

info@pasman.hr

 

Pašman Guide App